MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa; siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno.
 3. Pamiętaj abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Najświętszy Sakrament.
 4. Pokuta.
 5. Namaszczenie chorych.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

UCZYNKI MIŁOSIERNE WOBEC CIAŁA

 1. Nakarmić głodnych.
 2. Napoić spragnionych.
 3. Przyodziać nagich.
 4. Przyjąć do domu podróżujących.
 5. Pocieszać więźniów.
 6. Odwiedzać chorych.
 7. Grzebać zmarłych.

UCZYNKI MIŁOSIERNE WOBEC DUSZY

 1. Upominać grzeszących.
 2. Pouczać nieumiejętnych.
 3. Dobrze radzić wątpiącym.
 4. Pocieszać strapionych.
 5. Cierpliwie znosić krzywdy.
 6. Chętnie darować urazy.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu.
 6. Gniew
 7. Lenistwo.

PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

AKTY CNÓT BOSKICH

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy,
Wierzę coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może

CZTERY CNOTY GŁÓWNE

 1. Roztropność.
 2. Sprawiedliwość.
 3. Wstrzemięźliwość.
 4. Męstwo.

OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA

Śmierć, Sąd Boży, niebo albo piekło.

NAJPRZEDNIEJSZE DOBRE UCZYNKI

Modlitwa. Post. Jałmużna

SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

 1. Dar mądrości.
 2. Dar rozumu.
 3. Dar umiejętności.
 4. Dar rady.
 5. Dar męstwa.
 6. Dar pobożności.
 7. Dar bojaźni Bożej.
 8. Męstwo.

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
 2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.
 3. Uznawanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać.
 4. Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć.
 5. Przeciwko zbawiennym natchnieniom mięć zatwardziałe serce.
 6. Pokutę i nawrócenie aż do śmierci odkładać.

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA

 1. Umyślne zabójstwo.
 2. Grzech sodomski.
 3. Krzywdzenie ubogich, wdów i sierot.
 4. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom.

GRZECHY CUDZE

 1. Namawiać do grzechu.
 2. Rozkazywać bliźniemu grzeszyć.
 3. Zezwalać na grzech bliźniego.
 4. Pobudzać do grzechu.
 5. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
 6. Nie karać grzechu.
 7. Pomagać w grzechu.
 8. Usprawiedliwiać grzech cudzy.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE

 1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
 2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
 3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
 8. Błogosławieni weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie
 9. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą, i ze względu na Mnie wiele złego mówić będą kłamliwie przeciw wam. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

„ABC” SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI

 1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, Twojego brata…
 2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.
 3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.
 4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. – Uspokajaj i okazuj dobroć.
 5. Przebaczaj wszystko i wszystkim. Nie zachowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody.
 6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby Tobie czyniono. Nie myśl o tym co Tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
 7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.
 8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twojej pracy korzystają inni, jak i Ty korzystasz z pracy drugich.
 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźniemu. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użycz ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
 10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.