V. W Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.
R. Amen.

HYMN

1. Bogu Ojcu i Synowi * I równemu im Duchowi, * Trzem Osobom niechaj będzie * Jednakowa chwała wszędzie.
2. W miłosierdziu niepojęta * Przyjdź na pomoc Trójco Święta! * I wysłuchaj prośbę moją, * A pokaż nam łaskę Twoją.
3. Niech Cię chwalę, Boga mego, * W Trójcy Świętej jedynego; * Chwała Twoja, wieczny Panie * Niech w sercu mem nie ustanie.

ANTYFONA

Ciebie, Boga Ojca nierodzonego, Ciebie Syna jednorodzonego, Ciebie Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego, Świętą a nierozdzielną Trójcę cełem sercem i usty wyznawamy, chwalimy i błogosławimy; Tobie cześć, Tobie chwała, Tobie dziękczynienie teraz i przez nieskończone wieki. R. Amen.

V. Błogosławmy Boga Ojca, i Syna, i z Duchem Świętym.
R. Chwalmy i wysławiajmy Go na wieki.
V. Boże, wejźrzyj ku wspomożeniu memu,
R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu:
R. Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

CZĘŚĆ PIERWSZA

Na chwałę Boga Ojca, pierwszej Osoby Trójcy Przenajświętszej

HYMN

1. Boże Ojcze Wszechmogący! * Twe stworzenie kochający: * Wysłuchaj nas, lud proszący, * W dobroci Twej ufający.
2. Dałeś na śmierć Syna Twego, * Dla miłości z nas każdego; * Niechże droga męka Jego, * Ubłaga Cię, Boga mego.
3. Marnotrawne kochasz syny, * I odpuszczasz onym winy, * Nas do dobrej przyjm krainy, * W dzień śmierci, Ojcze jedyny!

1 Ojcze nasz i t.d., 1 Zdrowaś Maryja i t.d.

Potem śpiewa się 10 razy:

Święty! Święty! Święty! Pan Bóg Zastępów; * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego.
Po tem dziesiątku dodaje się raz:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, i teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen.

ANTYFONA

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia, i Bóg wszelkiego pocieszenia, któremu (tu się nisko pokłonić) niech będzie pokłon, cześć i chwała od wszystkiego stworzenia, teraz i na wieki wieków. R. Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Łaskawy i miłosierny wszechmogący Boże Ojcze! pokornie Ciebie prosimy przez miłość i Ojcowskie Imię Twoje, pokaż nam grzesznym miłosierdzie Twoje, teraz i w godzinę śmierci naszej. R. Amen.

CZĘŚĆ DRUGA

Na chwałę Boga Syna, drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej

HYMN

1. Synu Boży narodzony, * W Sakramencie utajony, * A na krzyżu umęczony, * Bądź za wszystko pochwalony.
2. W Serca Twego miłej ranie, * Niech otrzyma ubłaganie * Nasze do Ciebie wołanie, * Synu Boży, Jezu Panie!
3. Mocą krzyża Krwią zlanego, * Od wszelkiego zasłoń złego, * Każdego człeka grzesznego, * Krwią Twoją odkupionego.

1 Ojcze nasz i t.d., 1 Zdrowaś Maryja i t.d. a 10 razy:
Święty! Święty! Święty! Pan Bóg Zastępów; * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu i t.d.

ANTYFONA

Błogosławiony Bóg, Syn Ojca Niebieskiego, Światło z Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, Pan i Odkupiciel nasz Jezus Chrystus, któremu (tu się pokłonić) niech będzie pokłon, cześć i chwała od wszystkiego stworzenia, teraz i na wieki wieków. R. Amen.
Módlmy się:
Jednorodzony Synu Ojca niebieskiego, prawdziwy w naturze ludzkiej Boże! pokornie Ciebie prosimy przez miłość Twoję, która Cię z nieba sprowadziła i przez wszystkie trudy, prace, boleści życia Twojego: przyjmij do przenajświętszej łaski Twojej grzeszne dusze nasze, teraz i w godzinę śmierci naszej. R. Amen.

CZĘŚĆ TRZECIA

Na chwałę Boga Ducha Świętego, trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej

HYMN

1. Duchu Święty, daj natchnienie, * I nam grzesznym opatrzenie, * Przez łask Twoich udzielenie, * A potem wieczne zbawienie.
2. Zapal ogień w nas miłości, * Użycz daru roztropności, * W przeciwnościach cierpliwości, * I należytej czystości.
3. Bądź pociechą zasmuconym, * Bądź ratunkiem utrapionym, * Przewodnikiem bądź błądzącym, * I przytomnym Ciebie czczącym.

1 Ojcze nasz i t.d., 1 Zdrowaś Maryja i t.d., a 10 razy:
Święty! Święty! Święty! Pan Bóg Zastępów; * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

ANTYFONA

Duchu Przenajświętszy! Oświecicielu grzesznych, i Pocieszycielu wszystkich utrapionych! przez nieskończone miłosierdzie i miłość Twoję, pokornie Ciebie prosimy, racz oświecić łaską Twoją myśli i serca nasze, i w potrzebach naszych racz nam być Wspomożycielem, teraz i w godzinę śmierci naszej. R. Amen.

Wierzę w Boga Ojca i t.d.

Niech będzie Błogosławiona Święta i nierozdzielna Trójca, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. R. Amen.