W Imię OJCA i SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO. Amen.

Bądźcie pozdrowione, o Najdroższe Rany Jezusowe, w Wszechmocności OJCA, Który Was sprawił. Bądźcie pozdrowione, w Mądrości SYNA BOŻEGO, Który Was podniósł. Bądźcie pozdrowione, w Dobroci DUCHA ŚWIĘTEGO, Który Was w odkupieniu rodzaju ludzkiego przez miłość wykonał. Wam się polecam, w Was się ukrywam, abym Waszą przyczyną i mocą od złości nieprzyjaciela duszy mógł(a) być uwolniony(uwolniona).

Westchnienie Świętego Franciszka

Niech będzie Błogosławione Najsłodsze Imię Pana mego Jezusa Chrystusa; niech będzie i Błogosławiona i Najchwalebniejsza Panna Maryja, która Go porodziła i z Nim Cierpiącym Współcierpiała. Niech będzie Uwielbiony Jezus i Maryja z całym Dworem Niebieskim dziś, zawsze i na wieki wieków. Amen.

Modlitwy o Ranach Pana Jezusa i Świętego Franciszka

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego! Przez niepojętą i Najdroższą Miłość Twoją, z Której wszystkie Rany Twoje, a osobliwie owe 5 Większych na Krzyżu zadanych, które raczyłeś podjąć i po Zmartwychwstaniu w Uwielbionym Ciele Twoim zachować, a które później na ciele wiernego sługi Twego Franciszka Serafickiego cudownie odnowiłeś: prosimy Cię pokornie, przyjmij te modlitwy i użycz nam litościwie, abyśmy przez te Najdroższe Rany i grzechów odpuszczenie i życie wieczne otrzymali. Amen.

Seraficki Ojcze Franciszku Święty! Ja, niegodny (niegodna) grzesznik (grzesznica), pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem, całuję Świętą Ranę prawej Ręki Twojej od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele tą miłości gorącością pozdrowił, którąś Ją tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, abym przy Boskiej pomocy, dobre uczynki wykonywał(a),a opuszczone chętnie i usilnie wynagradzał(a).Amen.

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…

Seraficki Ojcze, Franciszku Święty! Ja, niegodny (niegodna) grzesznik (grzesznica), pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję Świętą Ranę Lewej Ręki Twojej, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele pozdrowił tą miłości gorącością, którąś Ją, tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, aby wszelkie przykrości doczesne słodkimi mi się wydawały, a w przeciwnościach wszelkich pomoc Boża mnie wspomogła. Amen.

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…

Seraficki Ojcze, Franciszku Święty! Ja, niegodny (niegodna) grzesznik (grzesznica), pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję Świętą Ranę Prawej Nogi Twojej, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele pozdrowił, tą miłości gorącością, którąś Ją, tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, abym z radością postępował(a) w drodze Przykazań Boskich, a na drodze nieprawości
nigdy nie postał(a).Amen.

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…

Seraficki Ojcze, Franciszku Święty! Ja, niegodny (niegodna) grzesznik (grzesznica), pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję Świętą Ranę Lewej Nogi Twojej, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele pozdrowił, tą miłości gorącością, którąś Ją, tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, abym na Ostatnim Sądzie nie na lewej stronie z odrzuconymi, ale na prawicy z wybranymi Chrystusa owieczkami był(a)postawiony(postawiona).Amen.

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…

Seraficki Ojcze, Franciszku Święty! Ja, niegodny (niegodna) grzesznik (grzesznica), pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję Świętą Ranę Boku Twego, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele pozdrowił tą miłości gorącością, którąś Ją, tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał.
Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, abym zupełną serca mego miłość i nadzieję w tej Najdroższej Ranie pokładał(a)a potem za Łaską i pomocą Boską nowych ran Sercu Jezusowemu przez grzechy moje nie zadawał(a).Amen.

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Wierzę w Boga…