Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze, któryś wszystko opatrzył przy stworzeniu, – zmiłuj się nad nami (powtarzane po każdej kolejnej frazie)
Synu, któryś wszystko opatrzył przy odkupieniu,
Duchu Święty, któryś wszystko opatrzył przy zesłaniu swojemu,
Święta Trójco, od której, przez którą i w której jest wszystko,
Boże, któryś Opatrznością swoją pięć tysięcy mężów pięcioma chlebami i dwiema rybami nakarmił,
Boże, któryś w Kanie Galilejskiej Opatrznością swoją, wodę w wino przemienił,
Boże, któryś Piotra w więzieniu zamkniętego Opatrznością swoją przez Anioła wyprowadził,
Boże, któryś Noego Opatrznością swoją, od pospolitego potopu zachował,
Boże, któryś na głos Izmaela umierającego od pragnienia oczy Agary otworzył, i Opatrznością swoją przez Anioła źródło im ukazał,
Boże, któryś Józefa przez braci sprzedanego, wywyższył w Egipcie, i przez niego Opatrznością swoją cały Egipt chlebem nakarmił,
Boże, któryś Mojżesza na wodę wyrzuconego Opatrznością swoją zachował,
Boże, któryś przed ludem wybranym morskie wody Opatrznością swoją wysuszył, a wojsko faraona za nim pędzące utopił,
Boże, któryś ludowi wybranemu gorzkie wody w ziemi Marach Opatrznością swoją w słodkie zamienił,
Boże, któryś ludowi wybranemu w Raphidim Opatrznością swoją wodę z opoki wyprowadził,
Boże, któryś sprawił, że spragnionemu Samsonowi wody za Twoją Opatrznością wytrysnęły ze szczęki oślej,
Boże, któryś Saula szukającego oślic ojca swego zaprowadził Opatrznością swoją do Samuela, i jemu go na królestwo namaścić rozkazał,
Boże, któryś niezbrojnemu Dawidowi dając zwycięstwo nad srogim Goliatem, Opatrznością swoją hańbę od ludu wybranego oddalił,
Boże, któryś Eliasza w potoku Karith 0patrznością swoją przez kruków karmił,
Boże, któryś przez niewiastę Sareptańską, Eliasza z Opatrzności swej, nieubywającą mąką i oliwą żywił,
Boże, któryś Eliaszowi przez Anioła Opatrznością swoją podpłomny chleb posłał,
Boże, któryś przez Eliasza ubogiej wdowie Opatrznością swoją, oliwę rozmnożył,
Boże, któryś przez Elizeusza dwudziestu chleb stu mężów Opatrznością swoją nakarmił,
Boże, któryś Tobiaszowi Anioła za towarzysza dał, i Opatrznością swoją ojcu jego wzrok przywrócił,
Boże, któryś Ananiasza, Azaryasza i Misaela nienaruszonycb pośród płomieni Opatrznością swoją zachował,
Boże, któryś Daniela we lwiej jamie Opatrznością swoją nakarmił przez Proroka zaniesionego tam od Anioła,
Boże, któryś który Daniela we lwiej jamie bezpiecznego Opatrznością swoją zachował,
Boże, któryś Zuzanny niewinność Opatrznością swoją przez Daniela oznajmił,
Boże, któryś Jonasza Opatrznością swoją z wnętrzności morza po trzech dniach wyprowadził,
Boże, od którego Opatrzności wszystko czeka opieki,
Boże, w którego Opatrzności jest lepsze ufanie; niż w ludzkiej pomocy,
Boże, w którego Opatrzności jest nadzieja skuteczniejsza, niż w ziemskich panów obronie,
Boże, którego Opatrzność posiłek wszelkiemu ciału daje,
Boże, który Opatrzności Twojej rękę otwierasz i napełniasz wszystkie zwierzęta błogosławieństwem,
Boże, który na swoją Opatrzność przechodnia, sierotę i wdowę bierzesz,
Boże; którego Opatrzność bydlętom żywność daje i kruczętom wzywającym opieki Twojej,
Boże; którego Opatrzność lilie polne przyodziewa,

Bądź nam Bogiem opatrznym – przepuść nam Panie,
Bądź nam Bogiem opatrznym – wysłuchaj nas Panie,
Od zapomnienia dobrodziejstw Twoich – wybaw nas Panie,
Od zbytnich starań ziemskich i troskliwości – wybaw nas Panie,
Od zbytniego w nieszczęściach smutku – wybaw nas Panie,
Od własnej woli naszej – wybaw nas Panie,
Przez cudowną Opatrzność Twoją światu pokazaną przy wcieleniu Syna Twego – prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie,
Przez opatrzone całemu światu Najświętszego Sakramentu używanie – prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie,

My grzeszni,
Abyśmy nigdy nie grzeszyli, ani rzekli w duszy: zgrzeszyłem, a cóż mi się złego stało,
Abyś nam dał, żebyśmy staranie nasze na Ciebie złożyli, i abyś nas sam nakarmić raczył
Abyś nam dał naprzód szukać królestwa Twojego i sprawiedliwości jego, a innych rzeczy z Opatrzności swojej użyczać raczył,
Abyś czcicieli Opatrzności Twojej rozmnożyć raczył,
Abyś naszego Papieża, naszego Biskupa; nasze władze, Opatrznością swoją rządzić, zachowywać i dawać nam raczył,
Abyś nas wszystkich pod Twoją Świętą Opatrzność przyjąć raczył,
Ojcze, którego Opatrzność wszystkim rządzi,

Baranku Boży, który gładzisz świata – przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz świata – wysłuchaj Panie,
Baranku Boży, który gładzisz świata – zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Strzeż nas Panie jako źrenicę oka.
Pod cieniem skrzydeł Twoich broń nas.

Modlitwa na uproszenie zupełnego poddania się Opatrzności Boskiej.

Boże, któryś się Danielowi za Obrońcę, Zuzannie za Opiekuna, Tobiaszowi za Wodza, Józefowi za Odkupiciela, przychodniom, sieroto, ubogim i wdowom dał za Ojca i stajesz się wybawcą wszystkim do Ciebie wołającym! Ciebie Panie, pokornie prosimy, abyśmy, jako się z Twojej radujemy Opatrzności w szczęściu, tak się też z onej weselili w przeciwnościach; a jaką nadzieją od Twej Opatrzności rzeczy pożądanych czekamy; z takąż cierpliwością wszystko co się Tobie podoba znosili; żebyśmy się w dobrem powodzeniu nie podnosili, a w nieszczęściach serca nie tracili. Daj nam Panie, umysł niezwyciężony, serce wierne, wolę we wszystkim zgadzającą się z Opatrznością Twoją. W Tobie samym serca nasze niech odpoczywają; niech nas nic nie miesza, co od Ciebie jest, ale nam wszystko niech miłe będzie dla Ciebie; niech nas nic nie wzrusza dla tego, że dolega, ale niech uspakaja serca nasze dla tego, że od Ciebie pochodzi, niech uznajemy tę prawdę, że nic nie jest małego, co od wielkiego Boga dane bywa, nic szkodliwego, co od najukochańszego Ojca, nic niesłusznego, co od najsprawiedliwszego Pana przychodzi. Twoja albowiem Opatrzność wszystko na dobre rozporządza cokolwiek na nas przypuszcza, lubo się to nam zda być przeciwne, jednak do dobrego ściąga się końca. Więc cokolwiek na nas ześlesz i jakkolwiek nami rozrządzisz daj Panie, abyśmy to wdzięcznie przyjmowali.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków.
Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.