Eucharystia stoi w centrum życia Kościoła. Nakarm nas swoim Ciałem, Panie (powtarzane po każdej kolejnej frazie)
Eucharystia jednoczy niebo z ziemią.
Eucharystia zawiera w sobie i przenika całe stworzenie.
Dar Eucharystii nie ogranicza się tylko do przeszłości.
Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie musi wyczekiwać zaświatów, aby otrzymać życie wieczne.
Ci, którzy przyjmują Eucharystię, otrzymują przedsmak przyszłej pełni.
W Eucharystii Chrystus sprawia, że Jego obecność w uczcie i ofierze jest obietnicą ludzkości odnowionej Jego miłością.
Wszyscy, którzy uczestniczą w Eucharystii, muszą podjąć zadanie zmiany życia, aby stało się ono całe eucharystyczne.
Kościół wzrasta zawsze wtedy, kiedy na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyża.
Poprzez ofiarę eucharystyczną ciągle odnawia się i zacieśnia zjednoczenie z Chrystusem.
W komunii sakramentalnej Chrystus przyjmuje każdego z nas i zacieśnia z nami więzi przyjaźni.
Komunia eucharystyczna w najwspanialszy sposób przynosi wcielenie w Chrystusa, ustanowione w chrzcie świętym przez dar Ducha Świętego.
Ziarnom rozdziału między ludźmi głęboko zakorzenionym z powodu grzechu przeciwstawia się moc Ciała Chrystusa odradzająca jedność.
Kult, którym otaczana jest Eucharystia poza mszą świętą, ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła.
Tajemnica komunii jest tak doskonała, że prowadzi do szczytu wszelkich dóbr.
W komunii eucharystycznej znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie.
W komunii eucharystyczne dosięgamy Boga w Trójcy Jedynego i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami.
Eucharystia jest szczytem życia duchowego i celem wszystkich sakramentów.
Wspólnota prawdziwie eucharystyczna nie może się zamykać w sobie.
Eucharystia tworzy komunię i rodzi komunię.
Eucharystia jest darem, który Boski Oblubieniec nieustannie czyni z siebie dla Kościoła -Oblubienicy.
Do chleba anielskiego nie można się zbliżać bez pokory.
Eucharystia zapewnia pokarm nie tylko poszczególnym osobom, lecz i całym ludom.
Eucharystia kształtuje kultury inspirujące się chrześcijaństwem.
Ku temu najświętszemu sakramentowi może nas prowadzić Maryja.
Maryja jest “niewiastą Eucharystii” w całym swoim życiu.
Eucharystia jest tajemnicą wiary, która zmusza nas do najpełniejszej uległości Słowu Bożemu.
Istnieje głębokie podobieństwo między fiat wypowiedzianym przez Maryję i amen, które wypowiada każdy wierny przyjmujący Ciało Pańskie.
Pamiątka śmierci Chrystusa w Eucharystii oznacza ciągły dar Maryi jako naszej Matki.
Wpatrując się w Maryję, poznajemy przemieniającą siłę obecną w Eucharystii.
Najświętsza Eucharystia jest skarbem Kościoła.
Najświętsza Eucharystia jest sercem Kościoła.
Najświętsza Eucharystia jest rękojmią spełnienia, którego pragnie każdy człowiek.
Każde pragnienie świętości musi czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej.
W tym sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia.
W Eucharystii Chrystus wędruje razem z nami jako nasza moc i nasz wiatyk w podróży.
W Eucharystii Chrystus czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich.

Ojcze nasz…

K.: Jezu, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.

W.: Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

K.: Módlmy się.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki. Daj nam taką czcią otaczać święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W.: Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.