Pierwszy dzień nowenny – 2 czerwca

 „Ja jestem dobrym Pasterzem” (J 10,14).

Jezus wybrał i ustanowił pasterzami swojego ludu zwykłych, prostych ludzi. On naucza wszędzie tam, gdzie posyła swoje sługi w posłudze kapłańskiej i duszpasterskiej. Pragnie dawać siebie w słowa Bożym i Eucharystii, w sakramentach świętych, tam, gdzie człowiek Go potrzebuje i oczekuje.

Módlmy się, aby każdy kapłan umiał w bardziej czytelny i skuteczny sposób lepiej służyć Jezusowej obecności jako pasterz pośród ludzi dzisiejszego świata. By nigdy żaden z kapłanów nie uległ pokusie „bezużyteczności”, czucia się niepotrzebnym.

Serce Jezusowe, zawierzam Ci wszystkich kapłanów pracujących w mojej parafii.

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za kapłanów.

Drugi dzień nowenny – 3 czerwca

„Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił” (Łk 22,44).

Modlitwa to fundament życia kapłańskiego. To źródło siły i mocy, broń przed kryzysami i zniechęceniem. Modlitwa umożliwia kapłanowi jeszcze głębsze uświadomienie sobie prawdy, jak wielkie tajemnice zostały złożone w jego dłoniach, by był zarządcą wielkich tajemnic Bożych.

Módlmy się o ducha modlitwy dla naszych kapłanów, by zawsze pragnęli trwać przy tym źródle dającym życie, by nigdy od niego nie odeszli.

Serce Jezusowe, zawierzam Ci tych kapłanów, którzy rezygnują z modlitwy, którzy przez jej brak stali się oziębli, zgorzkniali, bez radości powołania.

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za kapłanów.

Trzeci dzień nowenny – 4 czerwca

„Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim i sługą wszystkich” (Mk 9,35).

To Chrystus, On pierwszy stał się sługą wszystkich. Służba pełna miłości, pokory to posługa z Wieczernika, niezrozumiała dla człowieka naszych czasów. To znak sprzeciwu dla dzisiejszego świata. Tylko taka miłość może przemienić otaczającą nas rzeczywistość. Kapłan ma być gotowy do zadania, którego oczekuje od niego Kościół, zaangażowania w ratowaniu człowieka z niewoli grzechu, oddawania swego życia za innych, dla ogólnego dobra.

Módlmy się, by kapłani mieli zawsze otwarte serca na miłość Chrystusa, który ich powołał. By byli dobrymi narzędziami w Jego rękach, by przekazywali Jego miłość tym, do których ich posyła.

Serce Jezusowe, zawierzam Ci wszystkich kapłanów służących w szkołach, szpitalach, więzieniach, by byli znakiem miłości pełnej pokory i oddania dla innych.

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za kapłanów.

 Czwarty dzień nowenny – 5 czerwca

„Jedni drugich brzemiona noście” (Ga 6,2).

Pójść za Chrystusem, to pójść drogą krzyża. Naśladować Chrystusa w Jego męce, cierpieniu. To być znakiem krzyża, który prowadzi do radości zmartwychwstania. Krzyż to realizacja, tak konkretnie, miłości Chrystusa – cierpliwej, bez zazdrości, nie szukającej swego…

Módlmy się, by kapłani byli znakiem miłości Chrystusa, miłości, która burzy ludzki egoizm, pychę i uczy wciąż na nowo dawać siebie, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian.

Serce Jezusowe, zawierzam Ci wszystkich cierpiących kapłanów, w podeszłym wieku, przeżywających ostatni odcinek drogi swojego powołania.

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za kapłanów.

Piąty dzień nowenny – 6 czerwca

„Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21).

Jedność z biskupami, między kapłanami i jedność z ludem Bożym to wezwanie dla dzisiejszych kapłanów. Jedność w Panu, widzialna na sposób sakramentalny w centrum samej jedności Kościoła, to warunek skuteczności tego wszystkiego, co dokonują kapłani.

Módlmy się za wszystkich kapłanów, by budowali między sobą wspólnotę jedności. Niech ta jedność będzie dla nich siłą w przyjmowaniu siebie nawzajem, podtrzymywaniu się wzajemnie, by dawać razem świadectwo miłości Chrystusowej.

Serce Jezusowe, zawierzam Ci kapłanów przeżywających kryzysy na swej drodze powołania, tych, których egoizm, pycha, wpatrzenie się w siebie oddaliły ich od Ciebie.

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za kapłanów.

Szósty dzień nowenny – 7 czerwca

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy” (Łk 17,10).

Każdy z nas pragnie oglądać owoce swoich wysiłków, pracy. Daje to motywację na przyszłość, daje radość. W każdym z nas tkwi pragnienie bycia potrzebnym, zauważonym, docenionym. W kapłaństwie ma to szczególne znaczenie. Przede wszystkim trzeba ciągle na nowo wsłuchiwać się w głos: „Zostaw wszystko i pójdź za Mną”.

Módlmy się za wszystkich kapłanów, by oddali całych siebie na służbę Bogu, nie oczekując nagrody tu, na ziemi. Prośmy, by umieli poświęcać swoje siły, zdolności dla szerzenia chwały Bożej.

Serce Jezusowe, zawierzam Ci kapłanów, by rozumieli, że realizacja kapłaństwa nie polega na szukaniu swojej chwały, że są tylko narzędziem w rękach Boga.

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za kapłanów.

Siódmy dzień nowenny – 8 czerwca

„Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,38).

Potrzeba wciąż nowych kapłanów, by Ewangelia była głoszona dzisiejszemu człowiekowi. Potrzeba nowych „zapaleńców Bożych” nie lękających się przeciwności, przez służbę Chrystusowi i swoje świadectwo życia pociągających innych do Boga. Wielu ludzi młodych potrzebuje, oczekuje konkretnego wzoru, by oni również mogli w sobie odkryć możliwość pójścia drogą kapłaństwa.

Módlmy się o odwagę dla wszystkich młodych ludzi słyszących w swoim sercu głos powołania kapłańskiego.. Prośmy, by swoje lęki, obawy oddali Temu, który ich wzywa. Niech Jego miłość codziennie ich prowadzi.

Serce Jezusowe, zawierzam Ci wszystkich kleryków, nowicjuszy i postulantów zakonnych. Rozświetlaj ich drogi, umacniaj pewnością Twojego wybrania. Doprowadź ich do sakramentu święceń, zgodnie z Twoją wolą.

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za kapłanów.

Ósmy dzień nowenny – 9 czerwca

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15).

Wszyscy kapłani są wezwani do wypełniania podstawowej funkcji Kościoła – jego misyjności. Jeśli mają „misyjne” serce i umysł, mogą być otwarci na potrzeby Kościoła i świata. Są wtedy troskliwi wobec tych, którzy są daleko od Boga. Niosą im miłość Chrystusa, oddawszy Mu siebie w pełni.

Módlmy się za wszystkich kapłanów-misjonarzy o moc darów Ducha Świętego w ich apostolskiej posłudze, by z radością nieśli Dobrą Nowinę tym, którzy jej jeszcze nie znają lub o niej zapomnieli.

Serce Jezusowe, zawierzam Ci wszystkich misjonarzy mariańskich. Przemieniaj ich serca na Twoje podobieństwo, by z oddaniem, gorliwością i wiernością Tobie, służyli ludziom potrzebującym prawdy o Twojej miłości.

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za kapłanów.

Dziewiąty dzień nowenny – 10 czerwca

„Każdemu z was została dana łaska według miary daru Chrystusowego (…) w celu budowania Ciała Chrystusowego” (Ef 4,7.12).

Kapłani całego świata noszą w sobie powołanie do niezgody na miałkość życia, zwłaszcza własnego. Stoją na straży Bożych prawd i zasad i przyprowadzają do Chrystusa tych, którzy je złamali. Kapłaństwo – można je pokochać, ale też można się do niego przyzwyczaić, wejść w rutynę.

Módlmy się za wszystkich kapłanów świata, aby na zwór Maryi potrafili całym swoim życiem powtarzać Maryjne „fiat”, gdziekolwiek posługują. Niech Duch Święty umacnia ich swoimi darami.

Serce Jezusowe, zawierzam Ci kapłanów mariańskich, aby wpatrzeni w swoich patronów, całym swoim życiem odpowiedzieli na dar, którym zostali obdarzeni.

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za kapłanów.

Modlitwa za kapłanów 

Serce Jezusa, pełne miłości,
oddajemy Tobie wszystkie serca kapłańskie.
Niech wypełni je Twoja miłość i da moc,
by całym sobą odpowiedzieli na dar w nich złożony.
Niech każdy kapłan będzie znakiem
dla dzisiejszego świata,
znakiem miłości, która daje życie
i prowadzi innych do chwały nieba.
Tylko ta miłość wszystko zwycięża,
niesie radość i nadzieję.

Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.