Crystus umiera na krzyżu

PRZED ODMAWIANIEM EGZORCYZMU WZYWAJMY CHÓRY ANIELSKIE DO POMOCY I OBRONY

W Imię Trójcy Świętej, przez zasługi i moc Najświętszego wcielenia, Męki Jezusa Chrystusa, Jego Najświętszej Krwi, moc Niepokalanej Dziewicy Maryi chwalebnie wniebowziętej Bogarodzicy, oraz wszystkich Świętych, błagamy was Prześwietne wojska Niebieskie: Serafiny, Cherubiny, Trony, Panowania, Mocarstwa, Potęgi, Księstwa, Archaniołowie, Aniołowie, Stróżowie, dopomóżcie nam zwyciężyć moce ciemności, brońcie i wspierajcie nas. Amen

EGZORCYZM

W imię Ojca i Sina i Ducha Świętego. Amen

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (Modlitwa do św. Michała Archanioła)
Książę najchwalebniejszy niebiańskiego wojska, (św. Michale Archaniele,/ broń nas w walce przeciwko książętom i władzom,/ przeciwko władcom świata tych ciemności, / przeciwko duchom nieprawości, w przestworzach./ Przyjdź z pomocą ludziom,/ których Bóg na obraz podobieństwa Swojego stworzył/ i od niewoli szatańskiej wykupił ceną wielką/ Ciebie jako stróża i patrona/czci św. Kościół./ Tobie Bóg powierzył dusze odkupionych ludzi./ abyś je w największym szczęściu umieścił./ Błagaj Boga pokoju,/ aby starł szatana pod nogami naszymi,/ aby już nie miał mocy trzymać w niewoli ludzi i szkodzić Kościołowi./ Przekaż nasze prośby przed Oblicze Najwyższego/ aby rychło uprzedziło nas Miłosierdzie Boże/ i abyś schwytał smoka/ starego węża./ który jest diabłem i szatanem/i związanego rzucił do przepaści./ aby nie zwodził dalej ludzi./

(Egzorcyzm)
(stojąc)

W Imię Jezusa Chrystusa, (Boga i Pana naszego,/ za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy Maryi,/ świętego Michała Archanioła./ Świętych Apostołów Piotra i Pawła/i wszystkich Świętych,/ ufając w powagę naszego świętego posługiwania,/ przystępujemy bezpiecznie/ do odrzucenia napadów diabelskiego podstępu./

Psalm 67

Niech powstanie Bóg/i niech rozproszą się nieprzyjaciele Jego/i niech uciekną ci,/ którzy Go nienawidzą,/ sprzed Oblicza Jego./ Jak rozprasza się dym,/tak niechaj się rozproszą/jak rozpływa się wosk w obliczu ognia,/ tak niech zginą grzesznicy sprzed Oblicza Bożego.
V. Oto przed Krzyżem Pańskim uciekajcie moce przeciwne.
R. Zwycięża lew z pokolenia Judy, /z rodu Dawida
V. Niech Miłosierdzie Twoje o Panie, będzie nad nami.
R. Ponieważ zaufaliśmy Tobie.

Egzorcyzmujemy ciebie, wszelki nieczysty duchu wszelka szatańska mocy, wszelkie napaści piekielnego przeciwnika, wszelki legionie, wszelki zborze i sekto diabelska, w Imieniu i Mocy Pana naszego JEZUSA Chrystusa, wykorzeń się i uciekaj z Kościoła Bożego, od dusz na obraz Boży stworzonych/i Najdroższą Krwią Baranka odkupionych. Nie odważ się więcej, wężu najchytrzejszy, oszukiwać ludzki ród, prześladować Kościół Boży i wybranych Bożych przesiewać i przetrząsać jakby pszenicę. Niech ci rozkaże Bóg Najwyższy, któremu w wielkiej twojej pysze czynisz się równym, który chce zbawić wszystkich ludzi i chce aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Rozkazuje ci Bóg Ojciec rozkazuje ci Bóg Syn, rozkazuje ci Bóg Duch Święty, rozkazuje ci Chrystus, odwieczne Słowo Boże które Ciałem się stało, które dla zbawienia rodzaju ludzkiego, zgubionego przez twą zawiść, upokorzyło się samo stawszy się posłusznym aż do śmierci. Chrystus, który Kościół Swój zbudował na silnej skale i oświadczył, że bramy piekieł nigdy go nie zwyciężą, ponieważ z nim będzie zawsze każdego dnia aż do skończenia świata. Rozkazuje ci tajemnica Krzyża i moc wszystkich tajemnic Wiary chrześcijańskiej. Rozkazuje ci Bogarodzica Dziewica Maryja, która pyszną twoją głowę od pierwszej chwili Swego Niepokalanego Poczęcia w Swojej pokorze starła. Rozkazuje ci wiara świętych Apostołów Piotra i Pawła i wszystkich Apostołów. Rozkazuje ci krew Męczenników i pobożne wstawiennictwo wszystkich Świętych. Przeto, smoku przeklęty i wszelki legionie diabelski, zaklinamy cię przez Boga Żywego, przez Boga Prawdziwego, przez Boga Świętego, przez Boga, który tak umiłował świat, że Syna Swego Jedynego dał, aby wszelki, który wierzy w Niego nie zginął lecz miał życie wieczne – przestań uwodzić stworzenia ludzkie i poić je trucizną wiecznego potępienia, przestań szkodzić Kościołowi i zarzucać sidła na jego wolność. Idź precz szatanie, wynalazco i nauczycielu wszelkiego oszustwa, wrogu ludzkiego zbawienia. Daj miejsce Chrystusowi, w którym nic nie znalazłeś z twoich dzieł, daj miejsce Kościołowi jednemu, świętemu, katolickiemu i apostolskiemu, który Chrystus sam nabył Krwią Swoją. Upokorz się pod potężną ręką Boga, drżyj i uciekaj, ponieważ my wzywamy Święte i straszne Imię JEZUS, przed którym drżą piekła, któremu moce niebios i potęgi i panowania są podległe, którego Cherubini i Serafini nieustającym wołaniem chwalą, mówiąc: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów.

(klęcząc)
V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R. I duchem Twoim.

Módlmy Się
Boże niebios, Boże ziemi, Boże Aniołów, Boże Archaniołów, Boże Patriarchów, Boże Proroków, Boże Apostołów, Boże Męczenników, Boże Wyznawców, Boże Dziewic. Boże, który posiadasz moc dać życie po śmierci i spokój po pracy, ponieważ nie ma Boga poza Tobą i być nie może. Stworzycielu wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, którego Królestwu nie będzie końca: pokornie prosimy Majestat Twej Chwały abyś od piekielnych duchów wszelkiej władzy, sidła, oszustwa/ i niegodziwości nas Potęgą Swoją wyzwolić i nietkniętych ustrzec raczył. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

V. Od sideł szatańskich.
R. Wyzwól nas Panie.
V. Abyś Kościół Twój Święty zachował w Twej służbie bezpieczny i wolny.
R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
V. Abyś nieprzyjaciół Świętego Kościoła upokorzyć raczył.
R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

(Teraz należy pokropić miejsce wodą święconą i odmówić trzy razy Zdrowaś Maryjo, o straż Aniołów dla siebie samego.)

Poświęcenie się świętemu Michałowi. O wielki Książę niebieski, najświętszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele – oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich/których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obierani za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiani sobie mocno czcić Cię zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe życie moje abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do Ojczyzny Wiecznej. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.