Pamiętajmy o naszych „strażnikach”

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela – 24 marca, a św. Rafała – 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.

Archanioł Michał depcze bestię. W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem. Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom.

Aniołowie.

  1. Istnienie i natura Aniołów. Prócz świata widzialnego stworzył Bóg świat niewidzialny, duchowy, a mianowicie: niezliczone zastępy duchów, których nazywamy aniołami. Aniołowie są szczerymi duchami, tj. stworzeniami, mającymi rozum i wolną wolę, ale nie mającymi ciała.O ich istnieniu przekonywają nas bardzo liczne wzmianki Pisma Św., które podają szczegóły o ich posłannictwie i działalności. Tak np. anioł wypędza pierwszych ludzi z raju, ukazuje się Abrahamowi, wyprowadza Lota z Sodomy. Archanioł Rafael towarzyszy w podróży Tobiaszowi i uzdrawia jego ojca, archanioł Gabriel zwiastuje Najśw. Maryi Pannie narodzenie Pana Jezusa, anioł wyprowadza św. Piotra z więzienia. Prorok Daniel stwierdza, że „tysiące tysięcy (aniołów) służyło Mu (Bogu), a po dziesięć tysięcy kroć sto tysięcy stało przed Nim” (Dan. 7, 10). Chrystus Pan mówi, że mógłby prosić Ojca Swego, a posłałby Mu więcej niż dwanaście hufców aniołów (Mat. 26, 53). Pismo Św. wylicza dziewięć chórów anielskich i rozróżnia stopnie ich godności.
  2. Przeznaczenie i upadek Aniołów. Aniołowie jako najdoskonalsze stworzenia byli przeznaczeni do nadprzyrodzonej wiecznej szczęśliwości. Wszyscy byli dobrymi, szczęśliwymi i wyposażonymi we wspaniałe dary, zwłaszcza w łaskę uświęcającą. Atoli podobnie jak ludzie musieli sobie wieczną szczęśliwość wysłużyć w okresie próby. Nie wszyscy jednak pozostali Bogu wiernymi. Lucyfer (światłonośny), zapatrzony we własne dostojeństwo i piękność, wypowiedział posłuszeństwo swemu Stwórcy i Panu. W jego ślady poszła pewna część aniołów. Za karę strącił ich Bóg w otchłań piekielną, gdzie ponoszą niewysłowione męczarnie. Wiernych aniołów Bóg obdarzył wiekuistym szczęściem w niebie.
  3. Dobrzy Aniołowie pełnią rozkazy Boże i roztaczają pieczę nad ludźmi. Aniołowie kochają nas i chronią od nieszczęść, modlą się za nami i skłaniają ku dobremu. Aniołowie, przeznaczeni w szczególniejszy sposób na obronę człowieka, nazywają się Aniołami Stróżami. Natomiast złe i potępione duchy nienawidzą Boga i ludzi, zazdroszczą im szczęścia obiecanego w niebie. Dlatego też usiłują wszelkimi sposobami pociągnąć człowieka do grzechu. Nic więc dziwnego, że Zbawiciel wielokrotnie nas upomina, abyśmy unikali ich niecnych podszeptów, a św. Piotr Apostoł wola: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” (I. Piotr 5, 8).

Jak myślisz drogi czytelniku, jak często o Aniołach mówi Pismo Święte?

Oto wszystkie miejsca w Piśmie Świętym, które można samodzielnie przestudiować i tym sposobem dowiedzieć się czegoś więcej o aniołach:

Stary Testament

KSIĘGA RODZAJU: 3:24, 16:7-11, 18:2, 19:1-17, 21:17-18, 22:11-18, 24:7, 24:40, 28:12, 31:11, 32:2-3, 32:25-30, 48:16;

KSIĘGA WYJŚCIA: 3:2, 14:19, 23:20-23, 25:18-22, 26:1, 26:31, 32:34, 33:2, 36:8, 36:35, 37:7-9;

KSIĘGA LICZB: 7:89, 20:16, 22:22-35;

KSIĘGA JOZUEGO: 5:13-15;

KSIĘGA SĘDZIÓW: 2:1-4, 5:23, 6:11-23, 13:3-21;

I KSIĘGA SAMUELA: 4:4, 29:9;

II KSIĘGA SAMUELA: 6:2, 14:17, 14:20, 19:28, 22:11, 24:16-17;

I KSIĘGA KRÓLEWSKA: 6:23-29, 6:32-35, 7:29, 7:36, 8:6-7, 13:18, 19:5-8, 22:19;

II KSIĘGA KRÓLEWSKA: 1:3, 1:15, 19:15, 19:35;

I KSIĘGA KRONIK: 13:6, 21:12, 21:15-20, 21:27, 21:30, 28:18;

II KSIĘGA KRONIK: 3:7-14, 5:7-8, 32:31;

KSIĘGA TOBIASZA: 3:17, 5:4, 5:17, 5:22, 6:1-19, 7:9, 8:2-3, 9:1-5, 11:1-8, 11:14, 12:6-15, 12:17-22;

KSIĘGA ESTERY: 5:2a;

I KSIĘGA MACHABEJSKA: 3:26-34, 10:29-31, 11:6-10, 15:22-23;

KSIĘGA HIOBA: 1:6, 2:1, 4:18, 5:1, 33:23-24, 38:7;

KSIĘGA PSALMÓW: 8:6, 18:11, 29:1, 33:6, 34:8, 35:5-6, 78:25, 78:49, 80:2, 89:7-9, 91:11, 99:1, 103:20-21, 104:4, 138:1, 148:2;

KSIĘGA MĄDROŚCI: 5:5, 16:20;

MĄDROŚCI SYRACHA: 48:21, 49:8;

KSIĘGA IZAJASZA: 6:2-4, 6:6, 37:15-16, 37:36, 63:9;

KSIĘGA BARUCHA: 6:6;

KSIĘGA EZECHIELA: 1:5-25, 9:3, 10:1-22, 11:22, 28:14-16, 40:3, 41:18-25;

KSIĘGA DANIELA: 3:49-50, 3:55-58, 3:91-95, 4:10, 6:22-23, 7:9-10, 8:13, 8:15-17, 9:21, 10:4-6, 10:9-21b, 12:1, 13:55-59, 14:34-39;

KSIĘGA OZEASZA: 12:5-6;

KSIĘGA ZACHARIASZA: 1;9-17, 2:1-3, 2:7, 3:1-10, 4:1-14, 5:1-4, 5:5-11, 6:1-8, 12:8;

KSIĘGA MALACHIASZA: 3:1;

Nowy testament

EWANGELIA ŚW. MATEUSZA: 1:19-24, 2:13, 2:19-20, 4:6-11, 13:39-49, 16:27, 18:10, 22:30, 24:31, 24:36, 25:31, 25:41, 26:52-53, 28:2-7;

EWANGELIA ŚW. MARKA: 1:13, 8:38, 12:25, 13:27, 13:32, 16:5-7;

EWANGELIA ŚW. ŁUKASZA: 1:11-20, 1:26-38, 2:8-15, 2:21, 4:9-11, 9:26, 12:8-9, 15:10, 16:22, 20:36, 22:43, 24:4-7, 24:23;

EWANGELIA ŚW. JANA: 1:51, 5:2-4, 12:29, 20:11-13;

DZIEJE APOSTOLSKIE: 1:10-11, 5:19-20, 6:15, 7:30-38, 7:53, 8:26, 10:3-7, 10:22, 11:13, 12:6-11, 12:16, 12:23, 23:8-9, 27:23-24;

LIST DO RZYMIAN: 8:38-39;

1 LIST DO KORYNTIAN: 4:9, 6:3, 11:9-10, 13:1, 15:24;

2 LIST DO KORYNTIAN: 11:14;

LIST DO GALATÓW: 1:8, 3:19, 4:14;

LIST DO EFEZJAN: 1:20-21, 3:10, 6:12;

LIST DO KOLOSAN: 1:16, 2:10, 2:15, 2:18;

1 LIST DO TESALONICZAN: 4:16;

2 LIST DO TESALONICZAN: 1:7-8;

1 LIST DO TYMOTEUSZA: 3:16, 5:21;

LIST DO HEBRAJCZYKÓW: 1:4-7, 1:13-14, 2:2, 2:5-7, 2:9, 2:16, 9:5, 12:22, 13:2;

1 LIST ŚW. PIOTRA: 1:12, 3:22;

2 LIST ŚW. PIOTRA: 2:4, 2:11;

LIST ŚW. JUDY: 6,8,9,14;

APOKALIPSA ŚW. JANA: 1:1, 1:20, 2:1, 2:8, 2:12, 2:18, 3:1, 3:5, 3:7, 3:14, 4:5-8, 5:2, 5:11, 7:1-3, 7:11, 8:2-13, 9:1-11, 9:13-15, 10:1-10, 11:15-19, 12:7-9, 14:6, 14:8, 14:9-10, 14:15, 14:17-19, 15:1, 15:6-8, 16:1-17, 17:1-7, 18:1-3, 18:21, 19:14, 19:17-18, 20:1-3, 21:9-17, 22:6, 22:8-10, 22:16.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.